Vivold Consulting

Általános szerződési feltételek

Utolsó módosítás dátuma: 2022.02.22.

 1. Cél

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) célja, hogy a Vivold Design Kft-vel (székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 12. A. lház. 3. em. 10. ajtó; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 406143) (a továbbiakban: Vivold Consulting) kapcsolatba lépő személyekkel (a továbbiakban: Ügyfél) való jogviszonyt tisztázza a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötés időpontjáig. A Vivold Consulting jelen ÁSZF keretében tájékoztatja leendő ügyfeleit az ez idő alatt őket, valamint cégüket érintő folyamatról, továbbá az ezalatt megillető jogokról.

 1. Általános rendelkezések

2.1 Vivold Consulting és az Ügyfelek között a kapcsolatfelvétel az alábbi módokon történik: ajánlás; közösségi média; weboldalon található konzultációs űrlapjai; vagy Ügyfél közvetlen telefonos vagy e-mailben történő megkeresése útján. A konzultáció célja, hogy a Vivold Consulting az Ügyfél helyzetébe megfelelő mélységű betekintést nyerjen, továbbá megbizonyosodhasson arról, hogy valóban Vivold Consulting közreműködése szükséges az egyes témákat illetően.

2.2 Tréningek / workshopok esetében az Ügyfél a www.vivold.com weboldalon keresztül vagy e-mailben leadott jelentkezésével egyidejűleg, illetve adott esetben a Vivold Consulting által adott ajánlat elfogadásával egyidejűleg fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 1. Ingyenes konzultáció

3.1 Vivold Consulting az ingyenes konzultáció keretében az Ügyféllel egy előzetes időpont keretében az üzleti probléma mélyebb megértése – és nem pedig az azonnali megoldás –, a pontosabb fejlesztési koncepció és a nagyobb gonddal személyre szabott árajánlat érdekében egyeztet külön megállapodás szerinti díjszabás alapján. 

3.2 Az ingyenes konzultáció igénybevételének feltétele, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató elfogadása mellett a számlázási adatok megadása. Az ingyenes konzultáció időpontjának módosítására legkésőbb az eredetileg egyeztetett időpontot megelőző 2. (második) munkanap éjfélig, lemondásra pedig azt megelőző 1. (első) munkanap végéig van lehetőség. 

 1. Ajánlatadás és szerződéskötés

4.1 Amennyiben az üzleti probléma megoldásához az Ügyfél részéről információ megadása szükséges, a Vivold Consulting további adatokat kér be elektronikusan az Ügyféltől.

4.2 Az elégséges információk begyűjtését és értékelését követően a Vivold Consulting az előzetesen megadott e-mail címre ajánlatot küld ki az Ügyfél részére címezve, amelyet az abban feltüntetett érvényességi idő végéig tart fenn.

4.3 A kiküldést követően az Ügyfél feladata az ajánlat írásbeli vagy e-mail útján történő visszaigazolása és elfogadása. Az érvényességi idő lejártáig, valamint lejártát követő 5 munkanapig és az Ügyfél visszajelzéséig a Vivold Consulting megkeresheti az Ügyfelet az ajánlat elfogadása kapcsán. Amennyiben az Ügyfél igényei indokolják a Vivold Consulting módosított ajánlatot készíthet, amelyet az Ügyfélnek szintén vissza kell igazolnia és el kell fogadnia. A visszaigazolást követően a korábbi ajánlat érvényét veszti és helyébe az új, elfogadott ajánlat lép. 

4.4 A fizetési feltételeket minden esetben az árajánlat tartalmazza, amelyek értelmében a Vivold Consulting – főszabály szerint – a teljesítés megkezdését megelőzően, az elfogadott feladat teljesítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírását követően a teljes megbízási díj 15% mértékével azonos díjbekérőt állít ki szolgáltatási előleg jogcímén, amely a kiállítást követő 8 napon belül pénzügyileg teljesítendő. A díjbekérő szerinti összeg jóváírásával egyidejűleg kerül kiállításra az előlegszámla. A hátralékos megbízási díj a Felek által kijelölt feladathoz kapcsolódó mérföldkövek alapján kiállított díjbekérők. A mérföldkövekhez kapcsolódó díjbekérők 8 napos fizetési határidővel teljesítendők akképpen, hogy az egyes mérföldkövek elérésével esedékessé váló megbízási díj 85%-a teljesítendő. Amennyiben az Ügyfél a részére megküldött részszámlákat nem vitatja írásban vagy e-mailben és / vagy nem küldi vissza a kiállítást követő 10 napon belül, úgy Felek az adott részszámlát befogadottnak tekintik. A végszámla a szerződött fejlesztési folyamat utolsó mérföldkövének teljesítését követően kerül kiállításra. Minden részszámla és a végszámla esetén is általános forgalmi adó kerül felszámítása.

4.5 A Vivold Consulting teljesítési kötelezettsége az előleg jóváírásával áll be, azt megelőzően nem kezdi meg a feladat ellátást. Ettől egyedi esetekben a Vivold Consulting ajánlatában feltüntetheti, amennyiben nem szükséges az előleg jóváírása a teljesítési kötelezettségének kezdetéhez.

 1. Szolgáltatás

5.1 A szolgáltatás teljesítése az előleg jóváírását követően, az ajánlatadási szakaszban, valamint a projektindító fázisban egyeztetett folyamatnak megfelelően veszi kezdetét.

5.2 A szolgáltatás Vivold Consulting általi megkezdését követően felmerülhetnek olyan, eddig nem ismert tényezők, amelyek alapján indokolt lehet a szolgáltatási csomag felépítésében, időzítésében, szakmai tartalmában való módosítás. Ilyen esetben a Vivold Consulting illetékes vezetője  haladéktalanul értesíti az Ügyfelet az új információkról és az esetleges kockázatokról. Bármely módosításra kizárólag kölcsönös megállapodás esetén kerülhet sor, kivéve, ha olyan tényezőről van szó, amelynek okán a szolgáltatások kivitelezése technikailag nem megvalósítható.

5.3 A szolgáltatás kapcsán meghatározott ütemezés feltételezi az Ügyfél részéről a szabad kapacitást és rendelkezésre állást. Amennyiben a Vivold Consulting tanácsadóinak fel nem róható okokból – különösen információk és adatok hiánya, határidőn túli átadása, valamint az Ügyfél részéről szabad kapacitás hiánya – nem tartható a tervezett ütemezés, azért a Vivold Consulting nem tartozik felelősséggel. 

5.4 Vivold Consulting a tanácsadási szolgáltatás során átfogó megoldásokat nyújt, így a feladat csomag egyes elemei önállóan nem ugyanazon kívánt hatást fejtik ki, mint együttes alkalmazásuk esetén. Ebből kifolyólag nincs lehetőség az ajánlatban meghatározott szolgáltatási csomag megbontására. 

5.5 A szolgáltatás folyamatát felek szakaszolják, és minden egyes szakaszt egy-egy mérföldkővel, mint eredménytermékkel zárnak le. A projekt zárásával az Ügyfél a mérföldköveket összefoglaló végső dokumentációt kap, összefoglalva az eredménytermékeket.

 1. Felelősség

6.1 Vivold Consulting az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján jár el és nyújtja tanácsadói szolgáltatását, így a pontos adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, amely betartása az Ügyfél feladata és felelőssége. 

6.2 Vivold Consulting kifejezetten kizárja a felelősségét a tanácsadási szolgáltatás nyújtása körében és annak eredményeként keletkezett esetleges következményi károkért. 

6.3 Vivold Consulting felelőssége kizárt vis major eseményekért (7. pont), valamint a vis major események által okozott, előre nem látott társadalmi, gazdasági körülményeket érintő változások miatti, teljesülést érintő módosulásokért és / vagy lehetetlenülésekért.

 1. Vis major

7.1 Vis major események lehetnek – különösen, de nem kizárólagosan – a következők: háború, polgárháború, tűz, robbanás, munkavállalók üzemből való kizárása, üzletmenet félbeszakadása, áramszünet, környezeti katasztrófa, járvány valamint a felek befolyásolási hatáskörén kívül álló bármely más esemény vagy ok. 

7.2 Amennyiben a Felek bármelyike szerződéses kötelezettségét vis major miatt nem tudja teljesíteni, úgy ez nem minősül szerződésszegésnek, kivéve, ha a szerződést már a vis major fennállása alatt kötötték és tisztában voltak a szerződés szerint őket terhelő és teljesítendő kötelezettségek tartalmával. Az ilyesfajta vis major helyzet fennállását a Felek kötelesek mellékletként csatolni a szerződéshez.

7.3 A vis major eseményt jelentő Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni a késedelem vagy leállás okairól és ezzel egyidőben megfelelően bizonyítani a vis major eseményre vonatkozó állítását. 

7.4 Amennyiben a vis major eseményre hivatkozó Fél a vis major következtében csak többletköltségek felmerülése mellett képes kötelezettségei teljesítésére, úgy e többletköltségeket a másik Féllel előzetesen egyeztetni kell, és megtérítésüket ennek függvényében kell rendezni.

 1. Szerzői jog és szellemi tulajdonjogok

8.1 A Vivold Consulting által átadott és rendelkezésre bocsátott valamennyi anyag szerzői jog védelem alatt áll, valamint az ott megjelölt logók a Vivold Consulting jogosultat illető védjegyoltalmat élvezik. Az elkészített eredménytermékek átadása nem jelenti a szerzői jogokról és / vagy a védjegyoltalomról történő lemondást a Vivold Consulting részéről. A Vivold Consulting kifejezetten az Ügyfél részére fejlesztett termékek vonatkozásában a későbbiek folyamán az Ügyféllel kötendő végleges megbízási szerződés szerinti jogviszony végleges rendezéséig a szerzői jogait fenntartja, és az ott meghatározott anyagi ellentételezés teljes, Ügyfél által történő rendezését követően és átruházza az Ügyfélre a megbízás keretében tervezett, létrehozott, szerkesztett vagy javított minden elektronikus és nem elektronikus anyag valamennyi vagyoni jogát az Ügyfél javára – amennyiben az átruházás nem lehetséges, úgy az adott vagyoni jog tekintetében az Ügyfél részére végleges és korlátlan hasznosítási jogot biztosít. A vagyoni jogok korlátai közé tartozik az átadott dokumentáció nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetése és / vagy nyilvánossághoz való közvetítése, annak számítógépes hálózaton történő átvitele, és a világhálón történő megjelenítése is. Nem kifejezetten az Ügyfél részére megvalósult fejlesztések eredményeképpen létrejött szellemi tulajdonjogok kapcsán a Vivold kizárólag nem kizárólagos felhasználási jogosultságot biztosít az Ügyfél javára a szellemi tulajdonjog tárgyát képező fejlesztésre vonatkozóan, így vagyoni jogait a Vivold időkorlát nélkül fenntartja és nem ruházza át, ennek eredményeképpen az Ügyfél kizárólag saját használatra alkalmazhatja csak a használatába adott ismereteket, azokra vonatkozóan semmilyen további névhez fűződő és / vagy vagyoni jog nem illeti meg. Amennyiben azt Felek külön nem jelzik, valamennyi átadott fejlesztés nem kifejezetten az Ügyfél részére készült szellemi terméknek minősül. Felek a Vivold megbízási díját – mint a szellemi termékek jelen pont szerinti korlátozásokkal való ellentételezését – a Felek általi, az Ügyfél irányába tett átruházásra és / vagy licenciára tekintettel határozták meg, azt azzal adekvátnak tekintik.

 1. Titoktartás

9.1 Feleket a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és egymás működésével kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. Felek együttműködésük vonatkozásában bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely a Feleket leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban valamely félnek kizárólagos joga van, vagy amelyet a felek Bizalmas Információként jelöltek meg, függetlenül attól, hogy a kérdéses információt a felek fejlesztették-e ki, vagy annak tulajdonosai, és amely információt vagy anyagot a felek egymás között a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrehozott kapcsolat folytán vagy azzal összefüggésben történő információcsere során tudtak meg, függetlenül attól, hogy a közlő fél szándékosan feltárta-e az információt vagy anyagokat (Bizalmas Információ). Ekképpen Bizalmas Információ tárgyát képezi az Ügyfél által átadott valamennyi információ, valamint a Vivold Consulting által kifejlesztett és az Ügyfél részére átadott összes dokumentum és az azok mögötti összes eljárás és elv is. 

9.2 Felek a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásukra jutott Bizalmas Információt bizalmasan kezelik, és az érintett fél megfelelő felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik személynek nem hozzák tudomására vagy vele nem közlik, illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használják, és nem közlik, kivéve a Vivold teljesítési segédjeit. A titoktartási kötelezettség a Feleket időkorlát nélkül terheli a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti együttműködésük megszűnését követően is.

 1. ÁSZF hatálya

10.1 Jelen ÁSZF kiterjed a Vivold Consulting, illetve a Vivold Consultinggal a szolgáltatásnyújtás körében együttműködő társaságokra – tekintet nélkül e kapcsolt vállalkozások, illetve együttműködő társaságok székhelyére – és az Ügyfél között a szolgáltatásra történő jelentkezéssel, illetve annak megrendelésével létrejövő jogviszonyra.

10.2 Jelen ÁSZF annak a Vivold Consulting általi kihirdetésével lép hatályba, és annak a Vivold Consulting általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

10.3 A Vivold Consulting és az Ügyfél között, a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására az Ügyfél által a jelentkezéssel, illetve a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadott ÁSZF rendelkezései irányadók.

10.5 Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Vivold Consulting és az Ügyfél között létrejövő, üzletviteli és egyéb, vezetési  tanácsadásra, tanácsadás jellegű tevékenységre, oktatásra, coaching-ra, oktatás jellegű szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszonyt.

 1. Egyéb

11.1 Jelen elfogadott ÁSZF időbeli hatálya a Vivold Consulting által kibocsátott és az Ügyfél által elfogadott ajánlat szerint létrejött végleges szerződés hatálybalépéséig tart azzal, hogy a teljesítésre és a végleges szerződés megkötésére vonatkozó szakaszokon kívül az ÁSZF további rendelkezései a végleges szerződés aláírását követően is hatályban maradnak. 

11.2 Vivold Consulting fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely értelemszerűen a teljesített ügyleteket és az elfogadott, és teljesítés alatt álló ügyleteket nem érinti.

Az Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog rendelkezései irányadók.